slide
slide
slide
slide
slide
slide

Tisztelt Pacienseink, Tisztelt Érdeklődők!

 

Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 62. §-ával módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 169. § (1) és (2) bekezdése szerint, az állam felelőssége az egészségügyi szakellátási kötelezettség részeként a reprodukciós eljárások ellátásáról történő gondoskodás, ennek keretében ezen ellátásoknak a társadalombiztosítást meghatározó jogszabályokban foglaltak szerinti biztosítása. Reprodukciós eljárások végzésére működési engedéllyel rendelkező

  • állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, valamint
  • az egységes állami egészségügyi irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ jogosult.

Az Eütv. 244/A. § (9) bekezdése értelmében, az Eütv. 69. § (2) bekezdése szerinti fenti feltételeknek meg nem felelő egészségügyi szolgáltató reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó működési engedélye 2022. június 30. napjával hatályát veszti. 

Ennek megfelelően a REPROSYS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: REPROSYS) humán reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó működési engedélye 2022. június 30. napjával megszűnik, a páciensei részére a továbbiakban reprodukciós ellátást nem nyújt.

Az egészségügyi ágazat irányításáért felelős belügyminiszter 15/2022. (VI.20) számú egyedi miniszteri utasításával a Reprosys Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság által reprodukciós eljárás céljából tárolt embriók és ivarsejtek átvételére a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1112 Budapest, Törökbálinti út 56., cégnyilvántartási száma: 01-09-567042) jelölte ki (továbbiakban: STERILITAS).

A kijelölés alapján a folyamatban lévő vagy későbbi reprodukciós eljárás céljából az átadó REPROSYS egészségügyi intézmény által tárolt embriókat és ivarsejteket az átvevő STERILITAS egészségügyi intézmény köteles átvenni. 

Az átadó intézmény a folyamatban lévő vagy későbbi reprodukciós eljárás céljából tárolt ivarsejteket és embriókat úgy kötelesek átadni, hogy annak során mind az átadó intézmény, mind az átvételre kijelölt intézmény maradéktalanul biztosítsa a későbbi magzati fejlődés feltételeit, a tárolásra vonatkozó szakmai szabályok folyamatos és teljeskörű érvényesítését. 

Az átvevő STERILITAS egészségügyi intézmény az átvételkor az átadó REPROSYS egészségügyi intézménynél folyamatban lévő reprodukciós eljárásokat átvenni köteles, és azokat a társadalombiztosítás keretében, a már nyújtott ellátásokra is figyelemmel, az ellátás finanszírozására irányadó jogszabályban meghatározott feltételek szerint fogja elvégezni. 

Az ellátás társadalombiztosítás terhére történő igénybevételének feltétele, hogy a páciens a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § a) pontja szerinti biztosítotti minőségét az ellátás megkezdését megelőzően igazolja. Az átvevő STERILITAS egészségügyi intézménynél a pácienst a társadalombiztosítás keretében végzett ellátás feltételeiről a kezelőorvosa fogja részletesen felvilágosítani. 

A társadalombiztosítás keretében igénybe nem vehető ellátások nyújtására a páciens és az átadó REPROSYS egészségügyi intézmény közötti szerződésben foglaltakat kell alkalmazni az átvevő STERILITAS egészségügyi intézménynél is azzal, hogy a szolgáltatások megtérítése tekintetében a STERILITAS mindenkor hatályos térítési díjszabályzatában foglaltak az irányadók.

A páciens ellátásokhoz történő hozzáférése, a részére nyújtott szolgáltatások szakmai tartalma tekintetében nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe az átvevő egészségügyi intézménynél az átadást követően. A térítési díjszabályzat általános rendelkezéseihez képest a fizetendő térítési díj tekintetében sem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, azaz annak összege nem lehet az átadó egészségügyi intézménnyel kötött szerződésben meghatározott térítési díj mértékénél magasabb.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a páciensnek lehetősége van a kijelölt STERILITAS átvevő egészségügyi intézmény helyett más, az Eütv. 169. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatót választani a reprodukciós eljárás, így ennek keretében külön az embrióletét igénybevételére. A kijelölt átvevő STERILITAS egészségügyi intézmény jogai és kötelezettsége ebben az esetben a választott egészségügyi szolgáltatót jogosítják és kötelezik. 

Amennyiben ezen jogával élni kíván, azt az átadó, az átvételre kijelölt és a választott egészségügyi intézményhez címzett egybehangzó nyilatkozattal teheti meg. 

Kérjük, hogy a REPROSYS-t az alábbiakban megjelölt elektronikus elérhetőségeken keresztül tájékoztatni szíveskedjen, hogy megtehessük az egészségügyi szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges további lépéseket:

 

info@reprosys.hu

 

Az átadó REPROSYS egészségügyi intézménnyel korábban megkötött, reprodukciós eljárás igénybevételére vonatkozó szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2022. július 1. napjától a kijelölt átvevő STERILITAS egészségügyi intézmény a jogutódja az átadó REPROSYS egészségügyi intézménynek, így ezen időpontot követően ellátást a STERILITAS biztosítja.

 

Frederik ter Telgte
ügyvezető igazgató